Garantia i devolucions

Utilitzar aquesta pàgina web i/o registrar-se com a usuari pressuposa l'acceptació d'aquestes condicions.GENERAL

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marco que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina DEGISA estan obligats a conèixer i a acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l'expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web DEGISA, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d'Internet.

Els serveis oferts per DEGISA a la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. DEGISA es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, sent aplicable les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les citades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia de la qual opera al moment de la subscripció de la comanda a instàncies del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb el previst en l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. Amb caràcter general s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si prem el botó "Acceptar" que figura al peu del present document.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de DEGISA, les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat al previst en la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de DEGISA les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat al previst en la llei espanyola3-Identificació i raó social de l'empresa oferent
http://www.degisa.com són els dominis a través dels quals s'opera com a marca.

DEGISA

4-Condicions Generals de contractació entre tenda DEGISA i l'usuari:4.1- L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors a la web de Tenda Web DEGISA, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i a contractar els serveis oferts.


4.2- Tenda Web DEGISA disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d'un comerç de productes on-line. Totes les comunicacions produïdes per via electrònica entre l'usuari i Tenda Web DEGISA quedaran emmagatzemades en suports informàtics duradors i accessibles per a la seva posterior consulta per un període d'1 any. L'empresa prestadora dels serveis informàtics a Tenda Web DEGISA garanteix la integritat i no manipulació dels referits arxius emmagatzemats.

4.3-DEGISA posa a la disposició dels usuaris els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment. D'haver atorgat prèviament el seu consentiment expressos, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l'enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.


4.4- Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a la WEB de Tenda Web DEGISA, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Tenda Web DEGISA o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la WEB de Tenda Web DEGISA per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Tenda Web DEGISA.

4.5- L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals assignats per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquesta clàusula. Tenda Web DEGISA es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada a la WEB de Tenda Web DEGISA.


4.6 - Els links o enllaços amb altres pàgines WEB que apareguin a les pàgines de Tenda Web DEGISA s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, per la qual cosa Tenda Web DEGISA no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació situats en un altre domini.


La inscripció de l'usuari com a client registrat de Tenda Web DEGISA implica el coneixement i acceptació expressa de les presents condicions generals.
El nostre Web Site pot utilitzar servidors publicitaris amb la finalitat de facilitar continguts publicitaris que l'usuari visualitza a les nostres pàgines. Aquests servidors publicitaris utilitzen cookies que li permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris. En cap cas s'obtenen dades personals a través d'aquestes cookies.


4.7- L'usuari és responsable de facilitar les seves dades correctes, especialment l'adreça de lliurament de les comandes i DNI/CIF/NIE o Passaport.

Tenda Web DEGISA no es fa responsable dels problemes o despeses generades per errors d'aquesta índole.


4.8- Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

4.9- DEGISA no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

4.10- DEGISA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquesta Tenda Virtual i/o als serveis en ella continguts, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Client que no compleixi amb l'establert en les presents Condicions Generals,

4.11- El Client s'obliga a abstenir-se d'utilitzar aquesta Tenda Virtual i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l'establert en aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar DEGISA i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi d'aquesta Tenda Virtual i dels seus serveis per part dels Usuaris.


L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessibles a través de DEGISA o dels seus serveis emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a través DEGISA

No està permesa la inclusió dels continguts de DEGISA en altres portals d'Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació d'aquests continguts de DEGISA, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport, sense prèvia autorització de DEGISA.

CONDICIONS DE VENDA 
Quan el client realitza una comanda, un empleat de http://www.degisa.com comprovarà si realment es disposa en aquest moment del producte sol·licitat. Una vegada comprovat el pagament i la disponibilitat de l'article, es contactarà amb el client mitjançant correu electrònic (e-mail) o telèfon, per informar-li que la comanda es processa correctament.

1.1-Política de preus
DEGISA es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.
Tots els productes tenen l'IVA INCLÒS

1.2-Acceptació de la comanda
Al moment de formalització de la comanda, una vegada utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts. DEGISA emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processat.
DEGISA després de l'acceptació de la comanda informarà al client de la mateixa mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda i enviant igualment les condicions generals vigents de DEGISA al correu electrònic indicat pel client.
El compromís adquirit per DEGISA de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, per la qual cosa DEGISA., en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta a tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com a comanda abusiva, multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.
1.3-Factura
DEGISA emetrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest.
DEGISA adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, per la qual cosa el client ha d'assegurar-se de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.
DEGISA adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s'emetran duplicats a tercers. DEGISA no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a l'adreça designada pel titular del contracte. Una vegada transcorregut el termini de garantia, no podran emetre's més duplicats de factures.

1.4-Termini de lliurament del producte adquirit
El termini de lliurament efectiu del producte comença a explicar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament del mateix en formalitzar la comanda. Per a les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins del període de lliurament del producte fixat en formalitzar la comanda, el termini començarà a explicar des que DEGISA tingui coneixement de la realització de tal pagament.
El termini de lliurament de la mercaderia pot variar per causes alienes a DEGISA. DEGISA intentés esmenar qualsevol incidència amb el transport de la manera més eficaç.
Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat en formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a DEGISA, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o e-mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituint-se-li les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Reial decret Legislatiu, 1/2007.
DEGISA no podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg quedant a costa del subministrament per part dels fabricants dels diferents productes. En cas de produir-se aquesta situació DEGISA es compromet a la ràpida devolució de l'import pagat pel client o el lliurament d'un altre producte de gamma igual a l'adquirida pel client si aquest així ho prefereix.

1.5-Despeses d'enviament
S'assignaran automàticament els ports mínims establerts segons peso/preu o producte de la comanda.
De forma automàtica la tenda aplicarà els ports pertinents segons el país/zona de lliurament de la comanda . Si la tenda no disposa dels ports relatius al país de lliurament de la comanda no es podrà realitzar la compra. En aquest cas, consulti'ns en info@http://www.degisa.com o a través del nostre formulari de contacte.
1.6-Forma de pagament
S'accepten les modalitats de Pagament amb Targeta de crèdit i Transferència bancària.
DEGISA no enviarà cap comanda fins a comprovar que s'ha realitzat el pagament del mateix, o l'entitat financera de la seva conformitat i acceptació en l'operació.
El pagament per transferència bancària pot demorar el temps benvolgut de l'enviament.

1.7-Dades incorrectes en l'enviament
Si el problema es deu a un error per part del client (s'equivoca en realitzar la comanda) aquest correrà amb les despeses d'enviament de la devolució, les despeses d'enviament de la reposició més 10 euros en concepte de despeses administratives.

Per favor asseguri's abans de realitzar la comanda que les dades d'enviament i els productes seleccionats són correctes.

En cas que l'error anés a causa de DEGISA, el client rebria la mercaderia sol·licitada sense cost addicional.

1.8-Cancel·lacions d'una comanda
Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat i facturat.
Per anul·lar una comanda només ha de comunicar-nos-ho per e-mail, facilitant-nos el nombre de la comanda que desitges cancel·lar.
Si selecciono com a forma de pagament el "prepagament" i ja has realitzat la transferència o l'ingrés, has de facilitar-nos també les teves dades bancàries (número de compte) perquè puguem retornar-te els teus diners. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit (e-mail).

1.9-Garantia
La garantia dels productes venuts per DEGISA es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent.

DEGISA no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com a curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, tals com a pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

El còmput de la garantia donarà començament en el mateix dia de lliurament, en virtut del abans anomenat article 123 del Reial decret Legislatiu.

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i solament el titular podrà exigir la mateixa.
DEGISA no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través DEGISA i/o que no constin en la factura de venda.

1.10-Devolucions
Dret de desistiment
Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 Dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.
Per exercir el dret de desestiment, haurà de vostè notificar-nos a DETALLISTAS ELECTRODOMÉSTICOS GIRONA, S.A. , adreça Passatge dels Horts nº1, local 3A 17458 Fornells de la Selva Girona Telf.: 654 07 08 61 Horario de atención al cliente: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00h y de 15:00 a 19:00h, Telf: /Fax: , comandesweb@degisa.com la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple , una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
Model del formulari de desistiment.
-A l'atenció de DETALLISTAS ELECTRODOMÉSTICOS GIRONA, S.A. ,Passatge dels Horts nº1, local 3A 17458 Fornells de la Selva Girona Telf.: 654 07 08 61 Horario de atención al cliente: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00h y de 15:00 a 19:00h , Telf: /Fax: , comandesweb@degisa.com
- per la present li comunico/comuniquem () que desisteixo de la meva/desistim del nostre () contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei ()
-Demanat el/rebut el ()
-Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
-Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris ( solament si el present formulari es presenta en paper)
-Data
() Tatxi allò no procedent.
Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
Conseqüències del desistiment.
En cas de desistiment per la seva banda , li retornarem tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva banda d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i , en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.
Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas , no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Podrem retenir el reemborsament fins a haver-hi rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateix, segons quina condició es compleixi primer.
Haurà de vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns o a ... ( insereixi's el nom i el domicili, si escau , de la persona autoritzada per vostè a rebre els béns), sense cap demora indeguda i , en qualsevol cas , a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans del que hagi conclòs aquest termini. Haurà de vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.
Solament serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa , les característiques i el funcionament dels béns. 
El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixi a la prestació de serveis, una vegada el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva banda que és conscient que, una vegada el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

1.11-Lloc i forma del lliurament:
La comanda serà lliurada al domicili designat al moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems i generés despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La modificació de l'adreça de lliurament una vegada lliurat la comanda al transportista no serà possible tret que el client corri amb les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual es consignaran les dades que permetin identificar al client i el nombre d'embalums que componen l'enviament.
La mercaderia es troba a tot moment coberta per segur contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.
Important: Assegura't que l'embalum rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica-ho per escrit a DEGISA en les següents 24 hores.
La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de DEGISA per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituint-se les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament excepte les despeses de reexpedició (devolució).
Productes de gran grandària com a televisors, electrodomèstics grans, calderes,… es lliuressin al portal, no es pujaran als pisos.
COOKIES
La Tenda Web DEGISA usa cookies per mantenir tota l'operativa de comerç electrònic durant la teva visita. La informació emmagatzemada en aquestes cookies, no fa referència a cap dada de caràcter personal i es destrueix una vegada acabada la visita.

Subscriu-te a les notícies